Radonmätning

Radonmätare för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor.

Beställ radonmätning härBeställ radonmätning här

Att genomföra en radonmätning är en enkel process! Beställ radonmätare och placera dem enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter ungefär en vecka får du besked om det finns förhöjda radonnivåer eller inte.

Man räknar med att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten i inomhusluften är förhöjd. Att vara utsatt för höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. Varje år drabbas ungefär 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radonexponering. Radon kan tränga in i våra hem från marken, byggnadsmaterial eller det vatten vi använder. Den enda möjligheten att upptäcka radon är genom att genomföra mätningar!

Långtidsmätning

Radonmätningar ska göras under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden bör vara minst två månader, vilket kallas för en långtidsmätning. Detta är viktigt för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde för radonhalten. För bostäder och allmänna lokaler är riktvärdet för radonhalten satt till 200 Bq/m³. Om radonhalten överstiger de gränsvärden och riktvärden som fastställts, bör en utredning genomföras för att identifiera orsakerna bakom de förhöjda halterna. Det är viktigt att veta källan till radonet för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Det är viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer: vid köp eller försäljning av en bostad, vid renovering eller tillbyggnad av ditt hem, vid ändringar i ventilationssystemet, vid byggande av ett nytt hus, om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen, om du misstänker att det finns radon i ditt hem.

Radonmätning

Korttidsmätning

Om det inte finns tillräckligt med tid för att genomföra en långtidsmätning, som vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning övervägas. Det är dock viktigt att notera att en korttidsmätning endast ger rådgivande information. En korttidsmätning utförs på ett liknande sätt som en långtidsmätning och bör pågå i minst 7 dagar, helst 10 dagar.

Radon förekommer i varierande halter över hela Sverige. För att få information om radonhalten är det nödvändigt att genomföra en radonmätning med hjälp av en radonmätare. Höga radonhalter utgör en hälsorisk och kan öka risken för cancer. Därför är det av stor vikt att mäta radonhalten i inomhusmiljöer såsom villor, flerbostadshus samt arbetsplatser, skolor och förskolor.